תקנון אתר oakstudio.co.il ("האתר")

כללי:


תקנון זה מהווה הסכם בין בעלי האתר (“בעל האתראואנחנו“) לבין כל הגולשים או המשתמשים בו (להלן: “אתםאוהמשתמשים“), לרבות המשתמשים המבצעים רכישות באמצעות האתר

שימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל תנאי התקנון.

החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל .

האמור בתקנון זה מנוסח כלשון זכר והוא מתייחס, כמובן, לבני שני המינים באופן שווה.

רכישות:

 • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל.
 • המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החנותלבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעייםו/או החוקיים לביצועה. אסורה הקנייה מתחת לגיל 18.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל עי אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: “כרטיס אשראי”).
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

תמונות המוצרים באתר הינן תמונות להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל בין המוצר כפי שהוא מוצג 

באתר לבין המוצר במציאות.

מחירי המוצרים באתר כוללים מעמ אך אינם כוללים עלות ההובלה ו/או עלות הרכבה.

הנהלת האתר רשאית בכל עת לשנות את היצע ומגוון המוצרים באתר ולהפסיק לחלוטין את שיווקו ומכירתו של כל מוצר המוצע באתר.

על המזמין להקפיד ולמסור את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באופן עדכני.

Oak Furniture Gallery שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בOak Furniture Gallery ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד גאחר כלשהו, אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד גכלשהו.המשתמש, מחמתכח עליון”, אין באפשרות Oak Furniture Gallery לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זהכוח עליוןמשמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.בנסיבות כאמור רשאית החברה תמיר קידס לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. במידה ובוטלה מכירה כאמור Oak Furniture Gallery לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אספקה:


הנהלת האתר תדאג לאספקת המוצר שהוזמן לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח בעת ביצוע הרכישה באתר, בהתאם להזמנת הלקוח

אספקה עד 45 ימי עסקים (ימים אה, לא כולל חגים וערבי חג).

האספקה תתואם טלפונית עם הלקוח.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאיחורים ו/או לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, שביתות ו/או כתוצאה מכח עליון.

איסוף עצמי של המוצרים אפשרית בתיאום מראש , החנות לא תישא באחריות למוצר שהובל

באיסוף עצמי או בהובלה מטעם הלקוח .  בעת איסוף עצמי על אחריות הלקוח לפתוח את המוצר ולבדוק את תקינותו ושלמותו .המוצר יסופק רק לאחר אישור חברת האשראי

מובהר בזאת כי ימי המניין לצורך זמן אספקה יחושבו מיום אישור העסקה .

ביטול עסקה והחזרת מוצר:


הנהלת האתר עושה מאמצים רבים להבטחת מכירתם ואספקתם של המוצרים לשביעות רצונו של הלקוח.

הלקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר לאחר 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה לאחר מכן לא תיהיה אפשרות לבטל את ההזמנה.

OAK Furniture Gallery מייצרת כל הזמנה בייצור אישילאחר 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה, ההזמנה עוברת אל בית הלמאכה והייצור יורד לביצוע. כל הזמנה הינה בייצור ובהתאמה אישית,

לכן לא תהיה אופציה לבטל לאחר 3 ימים.

Oak Furiture Gallery רשאית לבטל עסקאות על דעתה בלבד במקרים הבאים:

 • נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין
 • במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין
 • רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות יהווה ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.        
 • אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההזמנה הספקה הובלה והרכבה

אבטחת מידע ופרטיות:


מסירת פרטים האישיים נעשית על פי רצונו של הלקוח ובהסכמתו.

החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו ו/או שימסרו על ידי הלקוח לצורך מעקב פנימי ותקשורת עימו, וכן לשם פנייה עתידית אליו במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר

ובכלל זה משלוח מסרים שיווקיים, וזאת באמצעות שימוש באמצעי תקשורת שונים הלקוח רשאי לבקש מהחברה להסירו מרשימת הדיוור בכל עת.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון. 

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש.

קניין רוחני:


כל זכויות הקניין (לרבות זכויות יוצרים) באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות בעיצוב, בטקסטים, בגרפיקה, בצילומים, בלוגו, בשם האתר ו/או כל חומר הכלול בו

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר וברשימת המוצרים המופיעים בו.